WAT IS VZW HOME THALEIA ?

VZW Home Thaleia is een woonvorm voor zestien volwassenen. Elke persoon beschikt over een eigen studio.
Daarnaast zijn er nog een aantal leef-en werkruimtes.

De eerste bewoners namen hun intrek op 1 oktober 1998.
VZW Home Thaleia is ontstaan uit het initiatief van een aantal ouders van huidige bewoners.

De vzw is een woonvorm erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

WAAROM BESTAAT VZW HOME THALEIA ?

Omwille van verstandelijke en bijkomend ook soms motorische beperkingen hebben de bewoners ondersteuning nodig van begeleiders. Ze hebben ook nood aan een duidelijk sociaal netwerk.

Personen kiezen om hier te wonen omdat zij gebruik kunnen maken van een gevarieerd en geïndividualiseerd aanbod van activiteiten en ondersteuning. Dit aanbod kan hen helpen om op een zinnige en overzichtelijke wijze vorm te geven aan hun dagelijks leven.

Binnen VZW Home Thaleia voelen de bewoners zich gerespecteerd. Zij ervaren er het vertrouwen en het geloof in eigen kunnen. Ze vinden er kansen tot het verder groeien en ontwikkelen van hun persoonlijkheid.

Ze beleven er de mogelijkheid om hun leven zelf in handen te nemen.

Doel

Beleidsmatig hanteert vzw Home Thaleia welbepaalde doelstellingen.
Deze kan je hier nalezen: Strategiepijlers vzw Home Thaleia

Tevens is er een algemeen werkdocument die de doelstellingen en de gehanteerde mensvisie beschrijft ten aanzien van de bewoners en medewerkers : de doelennota.
Deze kan je hier nalezen: Doelennota vzw Home Thaleia

Visie

Wij onderschrijven het emancipatorisch gedachtegoed als een streven, een proces om te komen tot de ideale situatie waarbij het individu in staat wordt gesteld om zelfstandig te oordelen over de zin van allerlei zaken en situaties. …en hierdoor zin te geven aan zijn eigen bestaan. Dit proces betreft niet enkel het individu maar ook zijn omgeving en de samenleving.

We geloven in Empowerment : mensen helpen om zichzelf te leren helpen. Mensen sterker maken om de regie van hun leven zoveel als mogelijk zelf in handen te nemen.

We geloven dat de bewoners gelijkaardige burgers zijn, met dezelfde rechten en plichten als u en ik. Dit leidt tot een ondersteuning die bewust aangeboden wordt op maat van het individu, afgestemd op de eigen mogelijkheden en beperkingen.

volwaardig wonen

VOLWAARDIG WONEN in Home Thaleia dat is dus ook:
 • het mogen kiezen van een coach
 • een eigen huissleutel, een eigen brievenbus hebben
 • heel veel keuzevrijheid hebben …
 • …. maar zich ook solidair kunnen opstellen tav de huisgenoten
 • het beschikken over een volwaardige studio, met inbegrip van eigen sanitair
 • het zelfstandig gebruik kunnen maken van alle hedendaagse communicatiemiddelen
 • weten dat het begrip “privacy”gerespecteerd wordt door alle huisgenoten
 • zich engageren in het huishoudelijk werk
 • zich engageren in de werking van deze door de overheid erkende organisatie
 • wonen in een straat, een wijk, een dorp, een samenleving en daar actief in participeren
 • voldoende tijd voor vrije tijd en ontspanning
 • het bewust hanteren van een sociaal netwerk

woonvoorziening

VZW Home Thaleia betracht voornamelijk een “volwaardige woonvorm” aan te bieden. Een plaats waar bewoners zich veilig voelen, zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen zijn. Een plaats ook waar ze inspraak krijgen en waar naar hen – zowel individueel als in groep – geluisterd wordt.

Doel

De dag zinvol doorbrengen, aangepast aan eigen capaciteiten.
 • Hulp bij het koken
 • Medeverantwoordelijkheid dagdagelijks huishoudelijk werk
 • Atelierwerking in de namiddag
 • Telen van tuinkruiden voor verkoop
 • (Vrijwillig) begeleid werken
 • Vrije tijd vb. sport en kunstgroepje

Subsidie

Het project arbeidszorg binnen vzw Home Thaleia wordt gesubsidieerd door de provincie Oost-Vlaanderen (PAOV).

Begeleid werk

 • Doelstelling
  • Ondersteuning van het "wonen" : door normalisatie wordt het thuisgevoel versterkt.
  • Sociale contacten onderhouden + sociaal netwerk uitbouwen
  • Emotioneel welbevinden : waardering, gevoel van zelfwaarde
  • Persoonlijke ontwikkeling : mogelijkheden tonen en verder ontwikkelen
  • Recht op arbeid.
 • Inhoud:
 • Vrijwilligerswerk buiten Thaleia met als voorbeelden:
  • Bibliotheek
  • Dierenspeciaalzaak
  • Onderwijs:
   • Bijstand kleuterleidster
   • Naschoolse opvang
   • Ondersteuning in de refter/keuken
  • OCMW De Pinte
   • Dienst opvangsgezinnen (créche, onthaalmoeders)
   • Hulp in de keuken
   • Administratieve dienst
 • Begeleiding
  • door jobcoach (coördinator arbeidszorg)
  • door personeel/ werkgever ter plaatse
  • begeleiders ondersteunen mee de verplaatsingen van en naar het werk.
 • Methodiek
  • Supported employment

Onze ateliers

In onze huisateliers vervaardigen wij producten op ambachtelijke wijze en verrichten wij semi-industrieel werk. Deze productie past in het kader van activiteiten voor bewoners die op bepaalde dagen niet buitenshuis (kunnen) werken.

De doelstellingen die hiermee beoogd worden zijn:
 • Zinvolle dagbesteding
 • Procesbeleving aan de hand van ambachtelijke en semi-industriële productie
 • Interne sociale relaties bevorderen (bewoners werken samen aan een doel of product)
 • Externe sociale relaties bevorderen (bij externe opdrachten, bvb. mailings )
 • Keuze van de bewoner respecteren ( d.m.v. interesse-onderzoek)
 • Emotioneel welbevinden (respect voor de gemaakte producten)
 • Trainen vaardigheden ifv begeleid werk
Realistaties:
 • Kaarsen
 • Zeep
 • Handwerk
 • Pampertaarten
 • Houtbewerking
 • Juwelen
 • Semi-industrieel werk vb. mailings
 • Tuinproject vb. telen van kruiden

Mailings

vzw Home Thaleia verzorgt ook uw mailing opdrachten!
 • Wat?
  • Brieven plooien
  • Adresetiketten kleven
  • ...
 • win-win sitiuatie
 • Voor onze ateliers betekent dit een zinvol werk en u spaart hier heel wat tijd en moeite mee.
 • Contact
 • Heeft u interesse neem dan vrijblijvend contact op met onze coördinator arbeidszorg: arbeidszorg@homethaleia.be of 09/280.23.10

Hui Ling

Hui Ling

www.huiling.org.cn (Engels)
Het betreft een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij werken en leven met een minimum aan subsidiëring door de Chinese overheid… en moeten dus heel creatief zijn om hun werking te bestendigen en uit te bouwen. Zij dromen van het oprichten van een “tehuis”.

In het kader van deze samenwerking werden reeds enkele uitwisselingsbezoeken georganiseerd.

2008: bezoek 2 personeelsleden aan diverse projecten te Beijing en Nanning die zich inzetten voor mensen met een beperking

2009 : tegenbezoek van de direcie Hui Ling en een medewerkster aan vzw Home Thaleia en Vlaanderen (verblijf van 9 dagen)

2010: de 2 bewoners-ambassadrices bezoeken The three primary colours workshop” te Beijing, samen met een 2 personeelsleden, een medewerkster van Handicap International en een vrijwilligster Het wordt een inleefreis waarbij kennis wordt uitgewisseld.

Op het eind van de reis wordt een intentieverklaring afgelegd: Home Thaleia en Hui Ling willen zich engageren om op langere termijn een samenwerkingsverband te onderhouden.

Hierbij zullen we ons focussen op het uitwisselen van ervaringen en kennis, alsook op culturele waarden, normen en gewoontes.

Wij zullen dit uiten in een charterverklaring. Er worden tevens verschillende samenwerkingsmogelijkheden onderzocht en besproken:

 • Het uitwisselen van artikels voor de respectievelijke huiskranten; (in Home Thaleia is dit “Tele-Thaleia”)
 • Het uitwisselen van artisanale producten, gemaakt door de respectievelijke bewoners in hun ateliers;
 • Het samenbrengen van bewoners via internet : mail-pennevrienden, facebook, …
 • We dromen van een uitwisselingsprogramma voor begeleiders,

Handicap International

Sinds 2002 onderhoudt Home Thaleia een unieke samenwerking met Handicap International

Handicap International

www.handicapinternational.be

2 bewoners zetten zich vrijwilig in voor deze organisatie. Tevens verwerken onze bewoners – op vrijwillige basis - een grote mailing voor deze organisatie. In het verleden zijn er diverse logistieke samenwerkingen geweest. ( hulp bij nationale acties van Handicap Intenational)

Deze verrijkende samenwerking heeft uiteindelijk geleid tot een contactname en samenwerking met het project “ The tree primory colours workshop” te Beijing – China. Dit is een deelorganisatie van “Hui Ling”.

Kleur bekennen

Meer info op volgende link: Kleur bekennen

Activiteiten

Bewoners en begeleiders organiseren ook tal van activiteiten.
 • OP INDIVIDUELE BASIS:
  • De bewoners hebben de mogelijkheid om hun eigen individuele activiteiten agenda op te stellen.
  • Aansluiting bij het gemeentelijk verenigingsleven
  • Weekendactiviteiten en vrijetijdsbesteding.
 • VANUIT HET AANBOD VAN DE ORGANISATIE.
  • Sport en beweging:
  • fitness, badminton, tennis, zwemmen, fietsen, …
  • Deelname aan de Special Olympics met verschillende ereplaatsen op het palmares.
  • Deelname aan Rock for Specials
  • Organiseren van vakanties i binnen en buitenland.
 • VANUIT DEELWERKING VAN DE ORGANISATIE:
  • Projectgroep ‘ KUNST ‘ uitwerken van kleine kunstprojecten
  • Werkgroep ‘ TUIN ‘ uitwerken van kleine tuinprojecten
  • Werkgroep ‘ PASTORALE WERKING ‘ stilstaan bij actuele pastorale thema’s
 • VANUIT HET AANBOD VAN DERDEN.
  • Samenwerking met:
   • WIEV
   • Handicap International.
   • KVG
   • Oranje
 • VRIJWILLIGERSWERKING.
  • VZW Home Thaleia heeft een goed uitgebouwde vrijwilligerswerking. Samen met een 10 tal vrijwilligers proberen we individuele en groepsactiviteiten nog een extra toets te geven.
   • begeleiden van bewoners gebonden activiteiten
   • begeleiden van groepsactiviteiten
   • logistieke ondersteuning bij opendeurdag

Giften: Stort mee

Extra middelen uit giften kunnen onze VZW en de werking van ons project een stevige duw in de rug geven. En daar kan ook u aan meehelpen! Voor giften vanaf 40 euro wordt bovendien automatisch een fiscaal attest afgeleverd.

Home Thaleia VZW met overschrijving op rekeningnummer
IBAN = BE09 7370 3286 5057
BIC = KREDBEBB

Legaten: Beslis zelf!

De mogelijkheid bestaat dat mensen via een nalatenschap of legaat ons project steunen. Via een wilsbeschikking beslist u immers zelf wat er met uw eigendommen gebeurt.

Dat is niet alleen een goede zaak voor onze vereniging, ook de legataris zelf verzekert er zich van dat flink wat minder erfenisrechten naar de staatskas vloeien dan bij een gewone erfenis.

Overweeg je ook om die stap te zetten en onze vereniging te begunstigen, dan raden we je aan een notaris te raadplegen. Die kan je exact meedelen hoe je te werk moet gaan en welke formule het best bij jou past.

Duolegaten:

Je kan in je testament een tweede erfgenaam aanwijzen. Deze persoon moet dan de successierechten van de eerste erfgenaam betalen.

En daar de successierechten voor verenigingen anders liggen dan bij natuurlijke personen kan de eerste erfgenaam netto een groter bedrag overhouden.

Voor meer info over het duolegaat klik hier (PDF).

Vacatures

Openstaande vacatures kan u terugvinden op onze facebook-pagina / spontaan solliciteren kan altijd !

Vrijwilligers

In Home Thaleia zijn ook vrijwilligers aan de slag. Zij zetten zich met een warm hart in voor de bewoners en de organisatie. Ze "schenken" een belangrijke meerwaarde in het leven van de bewoners en/of de werking van de organisatie.

Zij werken op 3 domeinen:
 • Inzet tav een individuele bewoner: boodschappen doen, bezoekje brengen, gaan wandelen.
 • Inzet voor de groep bewoners: meehelpen in het atelier, groepsuitstappen begeleiden, vorming geven, ...
 • Inzet voor de ruimere organisatie: administratieve hulp, klusjes opknappen, naaiwerk uitvoeren, enz...
Wil jij je ook engageren voor Home Thaleia? Neem dan contact op met Jo Degroote via jo.degroote@homethaleia.be of 09/280.23.10

Momenteel zijn er noden voor
 • Het geven van relaxatieoefeningen voor bewoners of het samen sporten met bewoners.
 • Ondersteuning onderhoud gebouw en/of onderhoud tuin.
 • Administratieve ondersteuning.
 • Hulp en begeleiding bij strijkwerk.
 • Het geven van vorming aan bewoners en/of toelichten van de actualiteit.

Contact

Nachtegalenpark 1
9840 De Pinte
tel: 09/280.23.10
fax: 09/280.23.29
e-mail: algemeen@homethaleia.be
Coördinator zorg
Karolien Huyghe
karolien.huyghe@homethaleia.be
Coördinator omkadering
Jo Degroote
jo.degroote@homethaleia.be

Coördinator Arbeidszorg
arbeidszorg@homethaleia.be
Logistieke ondersteuning
logistiekteam@homethaleia.be

Ouders - Gebruikers

Klik op map om te openen/sluiten

Fotogalerij